Algemene Voorwaarden

1. Algemeen Definities: Verhuurder: De Ruif van Amsterdam/Thirza Schaap Consultancy BV gevestigd aan de Utrechtsedwarsstraat 147A (1017WE) Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84730471

Gebruiker: De persoon die, of het bedrijf dat, tijdelijk gebruik maakt van ‘De Ruif van Amsterdam’, de door verhuurder ter beschikking gestelde ruimte.

Diensten: Verhuren en faciliteren van vergader- en evenementenruimtes en ter beschikking stellen van catering en al hetgeen tussen Verhuurder en Gebruiker verder is afgesproken in het kader van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden

2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte of overeenkomst van huur, opdracht of gebruik tussen gebruiker en Verhuurder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2  Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor zakelijke relaties/clienten/gasten van de gebruiker indien zij gebruik maken van de door verhuurder ter beschikking gestelde ruimte.

2.3  Indien verhuurder niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat verhuurder het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven

3.1  Alle aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend. Door verhuurder uitgebrachte offertes zijn 7 dagen geldig, tenzijn uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de Gebruiker wordt aanvaard, dan heeft de verhuurder het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2  Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden Verhuurder op geen enkele wijze. Verhuurder is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.

3.3  Aanvaarding van de offerte vindt schriftelijk plaats door ondertekenen van de betreffende offerte of een nader op te stellen (concept) overeenkomst.

3.4  De in de aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.

3.5  De door verhuurder opgegeven prijzen zijn voorlopig en inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water en elektra. De definitieve prijs of prijzen wordt/worden bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s). Meerverbruik met betrekking tot onder andere tijdsduur, extra voorzieningen/inzet van de beheerder of namens de beheerder wordt achteraf op nacalculatiebasis aan de gebruiker in rekening gebracht.

3.6  Betaling dient te steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verhuurder aan te geven wijze in Euro’s. Bij uitblijven betaling zijn wettelijke rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de gebruiker.

4. Optie, reservering en annulering

4.1  Een optie kan vrijblijvend worden geplaatst en kan telefonisch of per mail omgezet worden in een definitieve reservering. Een definitieve reservering zal per mail worden bevestigd.

4.2  In het geval een Gebruiker een optie of (bevestigde) definitieve reservering wil annuleren geldt het volgende:

–  Het annuleren van een optie is kosteloos

–  Bij annulering van een (bevestigde) definitieve reservering tot 7 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, wordt alleen de ruimtehuur doorberekend.

–  Bij annulering van een (bevestigde) definitieve reservering na 7 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, wordt de ruimtehuur, het vergaderarrangement en de gereserveerde catering doorberekend.

4.3  Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen tot 2 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst worden doorgegeven.

4.4  Bij het reserveren van uren dient de gebruiker rekening te houen met de noodzakelijke voorbereidingstijd voor een eventuele uitloop van zijn/haar activiteiten. Indien de ruimte direct aansluitend is gereserveerd door een ander zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven. De kosten van extra uren worden, inclusief personeelskosten, doorberekend aan gebruiker.

5. Toegang en gebruik ruimtes

5.1  De ruimte van Verhuurder zijn alleen toegankelijke door de Gebruiker en de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten tijdens hun verblijf in de ruimte van verhuurder en dient zorg te dragen dat zij deze algemene voorwaarden en de huisregels van verhuurder stipt naleven.

5.2  In alle ruimtes mag niet worden gerookt en zullen geen brandgevaarlijke zaken (zoals open vuur, kaarsen, vuurwerk, rookmachines, confetti, tape e.d.) of andere artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte worden gebruikt.

5.3  De Ruif van Amsterdam ligt op een rustige locatie in Amsterdam en verhuurder hecht waarde aan een goede relatie met omwonenden. Gebruiker mag bij het gebruik van de ruimte geen hinder of last veroorzaken voor de omwonenden. De Gebruiker zal ervoor zorgen dat vanwege hem/haar aanwezige derden dit evenmin doen.

5.4  Verhuurder werkt samen met een vaste cateraar. Het is niet mogelijk voor de wederpartij om een eigen cateraar voor te stellen.

6. Aansprakelijkheid & schade

6.1  Verhuurder zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de gebruiker de ruimte tijdens de gereserveerde uren ongestoord en naar behoren kan gebruiken en dat deze termijn en de overige door haar geleverde faciliteiten of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de hieraan te stellen redelijke eisen. Buiten deze verantwoordelijkheid aanvaardt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid.

6.2  Toegang tot en gebruik van de ruimtes van Verhuurder vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van de geldende huisregels. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen/goederen.

6.3  Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen van deelnemers en/of derden die van de gehuurde ruimte gebruik maken.

6.4  Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor enige gezondheidsschade in geval van een allergie.

6.5  Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

6.6  Gebruiker wordt geacht de ruimte, meubilair en overige inrichting op de daarvoor bestemde manier te gebruiken. Schade aan de ruimte of bezittingen van verhuurder door oneigenlijk on onjuist gebruik, zal worden verhaald op gebruiker. Verhuurder staat niet toe dat er in de ruimte veranderingen worden aangebracht, tenzij verhuurder vooraf schrijftelijk toestemming heeft gegeven. Dergelijke veranderingen kunnen desalniettemin op de dag van verhuur zelf nog door de verhuurder worden geweigerd.

7. Overmacht

In geval van overmacht aan de zijde van de gebruiker of verhuurder, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de gebruiker, te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de gebruiker voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8. Klachten

8.1  Gebruiker is verplicht de ruimte direct na ingebruikneming te controleren en eventuele zichtbare onvolkomenheden, beschadigingen en/of afwijkingen aan de ruimte te melden. Klachten tijdens het gebruik van de ruimte of de faciliteiten dienen eveneens direct te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de gebruiker.

8.2  Verhuurder zal zich inspannen om deze klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen zodat de gebruiker de ruimte en de faciliteiten in gebruik kan nemen of het gebruik kan voortzetten. Klachten omtrent de staat of defecten, gebreken of andere onvolkomenheden aan het pand, zal verhuurder direct oppakken.